• Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Państwa i dziecka danych osobowych jest spółka Grupa Karta Trade z o.o., ul. Komunalna 5, 62-066 Granowo. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail rodo@grupakarta.com

W jakim celu i na jakiej

podstawie będą

przetwarzane dane

osobowe?

Państwa dane osobowe są wykorzystywane, gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO). Również na potrzeby związane z marketingiem: newsletter, przygotowywanie ofert.

Przez jaki okres będą

przechowywane dane

osobowe?

Dane będą przechowywane tylko przez okres niezbędny, zgodny z przepisami prawa, a w niektórych przypadkach do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub usunięcia danych.

Komu mogą być

przekazywane dane

osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator lub których jest właścicielem (inne firmy i spółki), np.: dostawca internetowy, hostingu, systemów do obsługi klientów, obsługa prawna, itp.

Jakie prawa przysługują

w związku z ochroną

danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;

  2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

  3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu

danych osobowych,

  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane są przekazywane

poza EOG?

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, Instagram (META) i podobne.

Czy dane wykorzystuje się

do profilowania?

Dane osobowe są profilowane w ograniczonym zakresie, ale nie są wykorzystywane na tej podstawie w sposób zautomatyzowany do podejmowania decyzji.